Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης "Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών" και αποτελείται από ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει τη διαχείριση του μητρώου των αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών, οι οποίες διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Έχει δε ως απώτερο στόχο την αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών πλαισιώνεται από την έκδοση Ταυτοτήτων Εθελοντών Αιμοδοτών, οι οποίες απλοποιούν ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες.

Το έργο συντονίζεται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. - το εθνικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό δίκτυο, σε στενή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα του χώρου της δωρεάς αίματος (π.χ. κατακερματισμένα ιστορικα αιμοδοτών).

 
Σκοπός
  • Να αυξήσει την ασφάλεια και την ποιότητα του αίματος και των παραγώγων αυτού.
  • Να ενοποιήσει και να αξιοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων εργαλείων, τα οποία θα αναβαθμίσουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων προς όφελος των πολιτών.
  • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό εμπνέοντας τους ήδη υπάρχοντες εθελοντές αιμοδότες και προσελκύοντας νέους.
 
Εθελοντής Αιμοδότης

 

Όλοι οι εθελοντές αιμοδότες καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών από τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας μόλις αιμοδοτούν.

Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών και να αλληλεπιδρούν με αυτό.

 
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών

 

Οι σύλλογοι/ομάδες εθελοντών αιμοδοτών θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών προκειμένου να λαμβάνουν τα οφέλη του νέου εθνικού μητρώου.

 

 
Υπηρεσία Αιμοδοσίας

 

Οι υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας έχουν ήδη εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών και αποτελούν τον κορμό του νέου συστήματος.

 

 

Νέα - Εκδηλώσεις

  • Εγγεγραμμένοι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών 95%

  • Εγγεγραμμένες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας 100%

Εγγεγραμμένοι αιμοδότες