Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών: Υπηρεσίες αιμοδοσίας

Τι είναι το ΕΜΑ;
Το ΕΜΑ (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών) είναι ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών που θα διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.
Ποια τα οφέλη του ΕΜΑ;
Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών στοχεύει στην αρτιότερη οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την παροχή εργαλείων βέλτιστης διαχείρισής του. Τα αναμενόμενα οφέλη από αυτή τη δράση για τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας είναι:
  • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής, καταγραφής και επιλογής των αιμοδοτών με βελτίωση της γενικότερης εξυπηρέτησής τους
  • Απλοποίηση στη διαχείριση των στοιχείων των αιμοδοτών, ανάκτηση του πλήρους και ενιαίου ιστορικού τους
  • Παροχή πρόσβασης σε ενιαία στατιστικά στοιχεία
  • Ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού φόρτου στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων από την τήρηση επιμέρους αρχείων
  • Ενιαία καταγραφή και διαχείριση των συνεργασιών των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας με τους Συλλόγους/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών
  • Παροχή εργαλείων αναζήτησης και ενημέρωσης των αιμοδοτών
  • Δημιουργία ενιαίας Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη
Συχνές ερωτήσεις για το ΕΜΑ
Το ΕΜΑ έχει σχέση με ενοποίηση της μηχανοργάνωσης των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας;
Το κυρίως αντικείμενο του ΕΜΑ περιορίζεται στη δημιουργία ενός κεντρικού και ενιαίου μητρώου αιμοδοτών. Το ΕΜΑ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα τοπικά πληροφοριακά συστήματα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας διότι αυτά εκτελούν και άλλες λειτουργίες της αιμοδοσίας, όμως αυτά θα πρέπει να διασυνδεθούν με το ΕΜΑ προκειμένου να αξιοποιούν την κεντρική βάση δεδομένων αιμοδοτών του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.
Πως γίνεται η εκπαίδευση των χρηστών του ΕΜΑ και πώς αυτοί υποστηρίζονται;

Ειδικές ομάδες εκπαίδευσης του Γραφείου Αρωγής Χρηστών του ΕΜΑ πραγματοποίησαν εκπαιδεύσεις των χρηστών στους χώρους των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. Για την υποστήριξη των χρηστών του ΕΜΑ έχει οργανωθεί και λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών. Για οποιοδήποτε θέμα, οι χρήστες του συστήματος, μπορούν να επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου στο 215 2157865 (καθημερινές 09:00-17:00) καθώς και μέσω email στο helpdesk@blooddonorregistry.gr

Πως χρησιμοποιούν το ΕΜΑ οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας που δεν διαθέτουν τοπικό πληροφοριακό σύστημα;

Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας που δε διαθέτουν τοπικό πληροφοριακό σύστημα αξιοποιούν όλες τις λειτουργίες που παρέχει το ΕΜΑ, απευθείας από αυτό, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Το ΕΜΑ παρέχει ασφάλεια στα δεδομένα που τηρούνται σε αυτό;

Το Ε.ΚΕ.Α. και η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των δεδομένων που τηρούνται στο ΕΜΑ, σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές πρακτικές. Έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται ειδική πολιτική ασφαλείας και έχει ληφθεί ειδική άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (α/α Μητρώου Αδειών: 1598).

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών;

Η πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών είναι αυστηρά διαβαθμισμένη σύμφωνα με το ρόλο και τα δικαιώματα του κάθε χρήστη.

Τι θα απογίνουν τα παλιά στοιχεία αιμοδοτών που τηρούνται στα τοπικά πληροφοριακά συστήματα;

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΜΑ είναι η μετάπτωση των δεδομένων (στοιχεία και ιστορικό αιμοδοτών, αιμοδοτήσεις, αποτελέσματα ελέγχων αίματος) που ήδη τηρούνται στα υπάρχοντα τοπικά πληροφοριακά συστήματα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. Τα αρχεία αυτά συλλέγονται από τα τοπικά συστήματα και μετά από ειδική επεξεργασία και συγχώνευση εγγραφών θα ενσωματωθούν στο ΕΜΑ. Η επεξεργασία αυτή θα διασφαλίσει ότι μόνο τα έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα θα επιτραπεί να εισαχθούν στο νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών.

Ποιοι θα καταχωρούνται στο νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών;

Στο ΕΜΑ θα καταχωρούνται όλοι οι αιμοδότες που επισκέπτονται κάποια υπηρεσία αιμοδοσίας και συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο "Ιστορικό αιμοδότη", ανεξάρτητα εάν τελικά αιμοδότησαν ή όχι.

Αλλάζει κάτι στην διαδικασία ταυτοποίησης του αιμοδότη;

Ο αιμοδότης πρέπει να προσκομίζει και να επιδεικνύει στον αρμόδιο της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία. Επίσης, έιναι απαραίτητο να διαθέτει ΑΜΚΑ ή Social Security Number της χώρας προέλευσής του.

 

Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης των χρηστών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας για το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών περιγράφει τη λειτουργικότητα που παρέχει το ΕΜΑ στους χρήστες Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.

 

Κατάλογος εγγεγραμμένων στο ΕΜΑ Υπηρεσιών αιμοδοσίας

Μπορείτε να βρείτε κατάλογο των εγγεγραμμένων στο ΕΜΑ Υπηρεσιών Αιμοδοσίας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).